เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก :
ถวายพระพรออนไลน์
บุคลากรของกองแผนงานอาชญากรรม
 ฝ่ายอำนวยการ
 กลุ่มงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
 กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ
 กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน
 กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล
 กองแผนงานอาชญากรรม
 
กองแผนงานอาชญากรรม

ศูนย์รวมดาวน์โหลดของแต่ละกลุ่มงาน
เรื่องราวที่น่าสนใจ
จำนวนผู้เข้ามาในเว็บไซต์
กองแผนงานอาชญากรรม ศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลหน่วยงาน
ความเป็นมาของ กองแผนงานอาชญากรรมประวัติหน่วยงาน

ก่อนมาเป็น ผอ.

ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๗

พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยกเลิก พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๐๘ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวบ ๒๖ ฉบับ โดยกำหนดให้

สำนักงานแผนงานและงบประมาณ (สนผ.) มีอำนาจหน้าที่

(๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนแม่บทของกรม ประสานและจัดทำแผนงานรวม แผนปฏิบัติงานของกรมตำรวจให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนมหาดไทยแม่บท ตลอดจนเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมตำรวจ

(๒) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนงานโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับงบประมาณ ดำเนินการเกี่ยวกับการตั้งและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี การบริหารการควบคุม และการกำกับดูแลงบประมาณรายจ่าย ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของกรมดำเนินการเกี่ยวกับงานข้อมูลข้อสนเทศและงานฝึกอบรมด้านงบประมาณ ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดกรมตำรวจในการดำเนินงานงบประมาณ

(๓) ดำเนินการและประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ รูปแบบ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำรวจ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาแก่หน่วยงานต่างๆ

(๔) จัดและพัฒนาระบบการสำรวจ การจัดเก็บ การประมวล และการใช้ประโยชน์สถิติ ข้อมูล และข้อสนเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรม

(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยมี

(ข) กองแผนงาน ๑ มีอำนาจหน้าที่

(๑) ประสานและจัดทำแผนรวมและแผนปฏิบัติงานของกรมด้านการพัฒนาการบริหาร ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และด้านความมั่นคงภายในให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนมหาดไทยแม่บท รวมทั้งเร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมตำรวจ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(ค) กองแผนงาน ๒ มีอำนาจหน้าที่

(๑) ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการบริหารทางสังคมและด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนมหาดไทยแม่บท รวมทั้งเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการของหน่วยงานในสังกัดกรมตำรวจ

(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘

ได้ยกเลิก (๑) พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๓๙

(๒) พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐

(๓) พระราชกฤษ ฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๐

กำหนดให้

กองพัฒนาการป้องกันและควบคุมอาชญากรรม (กพป.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(ก) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและด้านการป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ

(ข) ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านความมั่นคงและการป้องกันอาชญากรรมการพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านความมั่นคงและการป้องกันอาชญากรรม การให้การรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคง ด้านการป้องกันอาชญากรรม และด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชน และการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรม

(ค) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านความมั่นคงและการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

(ง) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพด้านความมั่นคงการป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย

(จ) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชน และการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชน

(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายขึ้นตรงกับ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติปัจจุบัน ของ ผอ.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ปัจจุบัน

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเลิกการแบ่งส่วนราชการเดิมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ และเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นใหม่ โดยกำหนดให้ กองแผนงานอาชญากรรม สังกัด สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๖๕ ก ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒)

กองแผนงานอาชญากรรม เป็นหน่วยงานหนึ่งขึ้นตรงกับ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีชื่อหน่วยงานย่อว่า " ผอ.สยศ.ตร. "

กองแผนงานอาชญากรรม (ผอ.) มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑) เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของชาติ

๒) ดำเนินการวิเคราะห์สถานภาพอาชญากรรม และประเมินแนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมแต่ละประเภทในภาพรวม และจำแนกตามพื้นที่ตามวงรอบที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด และเสนอแนวทาง แผน แผนงาน โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์การป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบและมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรม การให้การรับรองมาตรฐานด้านการป้องกันอาชญากรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชนและการจัดระเบียบสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรม

๔) ส่งเสริมให้มีการจัดระบบงานด้านการป้องกันอาชญากรรมในระดับชุมชนท้องถิ่น และสถานประกอบการ รวมทั้งการจัดระบบการปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย

๕) จัดให้มีระบบการตรวจสอบมาตรฐานพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในวิชาชีพการป้องกันอาชญากรรม และการรักษาความปลอดภัย

๖) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับระบบและมาตรฐานการจัดการด้านการป้องกันอาชญากรรม การพัฒนาระบบงานตำรวจชุมชนและการป้องกันอาชญากรรมระดับชุมชน

๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองแผนงานอาชญากรรม All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-06-08 (2505 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

กองแผนงานอาชญากรรม สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ( ผอ.สยศ.ตร. ) 492 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (อาคาร 1 ชั้น 11 สตช.)

โทร. 0-205-3166    โทรสาร 0-2255-4650    E-mail: ccpd@royalthaipolice.go.ththemes by websurin